Elektronisch Dossier

Het document portal van elke Asperion administratie

De Hoofdmap

Het werken met bestanden en mappen (folders) werkt op ongeveer dezelfde wijze als u gewend bent in een Windows of Mac PC.

Kies menu : Extra > Elektronisch Dossier

Bij het openen van het Elektronisch Dossier wordt altijd eerst de inhoud van de Hoofdmap zichtbaar.

        ED-Hoofdmap

Deze map is in eerste instantie leeg. De gebruiker kan in de hoofdmap naar believen nieuwe mappen aanmaken om de informatie overzichtelijk te kunnen bewaren en er bestanden in opslaan 

De Hoofdmap bevat alle informatie in het Elektronisch Dossier. Veel bestanden die naar het dossier gestuurd worden vanuit andere functies, zoals van de mobiele app, worden in de hoofdmap geplaatst.

 

Meer informatie

- Klik hier voor alle online help informatie over dit onderwerp en/of gerelateerde functies.

Tags hoofdmap elektronisch dossier
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.