Elektronisch Dossier

Het document portal van elke Asperion administratie

Bestanden uploaden en beheren

Het werken met bestanden en mappen (folders) werkt op ongeveer dezelfde wijze als u gewend bent in een Windows of Mac PC.

Kies menu : Extra > Elektronisch Dossier

Het eerste scherm dat zichtbaar wordt is de inhoud van de Hoofdmap. Als er al bestanden en mappen in de Hoofdmap van het elektronisch dossier zijn toegevoegd, dan zijn die nu zichtbaar.

Een bestand uploaden

Gebruik de upload functie om een bestand in het elektronisch dossier te plaatsen. In dit voorbeeld wordt een bestand toegevoegd aan de geopende Hoofdmap.

De upload van de bestanden wordt direct gestart.

De documenten worden zichtbaar in de geopende map, in dit voorbeeld is dat de hoofdmap.

ED-Uploaded document

 

Bestands eigenschappen beheren

ED-file Properties  
  • Selecteer een bestand door er 1x op te klikken.
Rechts in het scherm worden dan de bestands eigenschappen weergegeven. 

Hier kunnen door intypen deTitel en de Omschrijving van een bestand aangepast worden.

  • Klik op de opslaan knop  ED-Opslaan Icon  om wijzigingen op te slaan anders worden ze niet uitgevoerd.

Deze knop wordt alleen getoond als de eigenschappen van een bestand (of map) zijn gewijzigd.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Verdere functies die met bestanden uitgevoerd kunnen worden zijn :

Een bestand downloaden

Een bestand verwijderen

Een bestand verplaatsen

Bestanden kunnen naar elke gewenste map verplaatst worden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

De meest simpele is :

Het bestands actiemenu

Het bestands actiemenu, dat zichtbaar wordt door met de rechtermuisknop op een bestand te klikken, geeft nog meer mogelijkheden om te verplaatsen door knippen of kopiëren van bestanden.

ED-bestandsactiemenu

 
  • Ophalen : Hiermee kan een bestand gedownload worden.

  • Compressie/ZIP  : Hiermee kunnen met name grote bestanden gecomprimeerd worden zodat het downloaden sneller kan verlopen.

  • Knippen : Hiermee wordt het bestand effectief verplaatst als het elders weer wordt geplakt.

  • Kopiëren : Hiermee wordt het bestand gekopieerd om elders geplakt te kunnen worden zonder dat het origineel verdwijnt.
Na een Knip of Plak actie is het volgende mogelijk :
  • Navigeer naar de map waar het bestand moet komen

  • Plak het bestand   --  (klik met rechtermuisknop ergens in de map en kies Plakken)

 

 

Meer informatie

- Klik hier voor alle online help informatie over dit onderwerp en/of gerelateerde functies.

Tags downloaden navigeren uploaden actiemenu elektronisch dossier
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.