Electronisch bankieren

Alle bank betalingen en ontvangsten verwerken in de boekhouding

Gejournaliseerde Bankmutaties controleren en corrigeren 


De handleiding voor de afletterfunctie beschrijft de werkwijze waarbij na het afletteren van alle mutaties op een bankafschrift er pas gejournaliseerd en doorgeboekt wordt.  Om steeds een actueel beeld te hebben van de openstaande posten is het ook mogelijk om de bankmutaties elk afzonderlijk na het afletteren apart te journaliseren en door te boeken

Zodra bankafschriften of alle regels van een bankafschrift gejournaliseerd zijn, is het afletterproces klaar en is het bankafschrift dus verwerkt. Vanaf dat moment zal het bankafschrift opgenomen worden in de lijst van historische bankafschriften en niet meer voorkomen in de lijst met af te letteren bankafschriften.
In de historie zijn dus alle reeds afgeletterde en gejournaliseerde bankmutaties terug te vinden om ze te controleren of eventueel achteraf te corrigeren indien dit gewenst is. Correctie zal veelal nodig zijn als een bankmutatie tegen een verkeerde openstaande post is afgeletterd.

Er zijn twee manieren om de journaalposten op te zoeken. Enerzijds kan hiervoor de Historie van bankafschriften geraadpleegd worden. Anderszijds kunnen de journaalposten ook via de functie "Geboekte perioden" gevonden worden.


Zoek journaalposten in Bankafschriften historie

De historie wordt als volgt gevonden.

De historie met reeds afgeletterde en doorgeboekte bankafschriften wordt getoond.

 

Historie

Het voorbeeld toont bankafschriften die

    1. als geheel zijn doorgeboekt en
    2. bankafschriften die per regel zijn doorgeboekt.

 

Als de gezochte journaalpost in het eerste type bankafschrift staat, dan moet dit hele bankafschrift teruggedraaid worden.

Het gehele bankafschrift wordt teruggedraaid. Dat bankafschrift verdwijnt dan uit deze lijst en wordt teruggezet in de lijst met "af te letteren bankafschriften". Hier kan het bankafschrift geopend worden en nadat de aflettering van de gezochte mutatie gecorrigeerd is, kan het gehele bankafschrift weer gejournaliseerd en doorgeboekt worden.

 

 

Als de gezochte journaalpost in een bankafschrift staat waarvan de regels apart gejournaliseerd zijn, dan moet dit bankafschrift eerst geopend worden. Deze bankafschriften zijn te herkennen aan het "+" icoon in de eerste kolom en het ontbreken van een "Journaalpost" knop en een terugdraai icoon in de laatste kolom. Dat is logisch omdat dit bankafschrift meerdere journaalposten bevat.

Er opent zich een modal met alle regels van het bankafschrift en met de mogelijkheid om de journaalpost per regel te controleren en desgewenst terug te draaien. :

Historiedetails

 

Zoek journaalposten in Geboekte Perioden

Een tweede manier om de journaalposten van bankmutaties terug te vinden is via de functie "Geboekte Perioden".

 Het overzicht van Geboekte Perioden opent zich.

Nu zijn de afzonderlijke regels met journaalposten te zien die vervolgens gecontroleerd en eventueel teruggedraaid kunnen worden.

Is het "+" icoon niet zichtbaar? Dan is het bankafschrift als geheel gejournaliseerd en kan deze meteen al gecontroleerd en desgewenst teruggedraaid worden.

Geboekte Perioden

 

 

 

 

 

 

 

Tags Afletteren bankafschriften Historie geboekte perioden overzicht geboekte perioden afletteren bank
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.