Crediteuren stamgegevens

Aanmaak, en beheer van crediteurkaarten
gegevens en instellingen

  • Home
  • -
  • Crediteuren gegevens

Aanmaak en beheer van crediteurenkaarten

Het overzicht van alle crediteurenkaarten is te vinden via het Menu: Inkoop>  Crediteuren / Leveranciers

Als er al crediteurengegevens in de administratie zijn ingevoerd, dan zijn deze zichtbaar in het crediteurenoverzicht:

 Crediteurenlijst

Gebruiksmogelijkheden in dit overzicht zijn o.a. :

Raadplegen
crediteurgegevens
 • Klik op de naam van een crediteur of op het wijzig icoon in de rechterkolom.

De eerste* TAB van de crediteurenkaart wordt zichtbaar.

Nieuwe crediteur
toevoegen

 • Klik in het crediteuren overzicht op de knop Toevoegen om een nieuwe crediteur aan te maken.

  Door tijdens het aanmaken van een nieuwe crediteur met de bedrijfsnaam of het KvK-nummer te beginnen, kan een speciale hulpfunctie de overige adresgegevens automatisch aanvullen.
  Klik hier voor meer informatie.

Nadat een beperkt aantal gegevens zijn ingevuld, wordt de crediteuren kaart aangemaakt en verschijnt de eerste* TAB van de crediteur enkaart.

Wijzigen
crediteur gegevens
 • Zoek de betreffende crediteur in het overzicht. Maak bij lange lijsten gebruik van het zoekvenster.
 • Klik op de naam van de crediteur of op het wijzig icoon in de rechterkolom. De eerste* TAB van de crediteur kaart wordt zichtbaar.
 • Klik op de gewenste TAB en gebruik de Wijzigen/Opslaan knoppen om de gegevens aan te passen.

De nieuwe informatie wordt nu voortaan door het programma gebruikt.

*) Het is mogelijk dat niet de eerste TAB wordt geopend als dit in de Setup Wizard anders is ingesteld.
Voor  informatie over de inhoud van elke crediteurenkaart, ga naar de beschrijving van de diverse tabbladen.

Belangrijke tips voor een goed beheer van crediteurengegevens

Minimaal benodigde gegevens voor een crediteur

De minimaal benodigde gegevens voor een crediteur betreffen: crediteurennummer, Naam, Adres en crediteursoort. Dit wordt automatisch duidelijk bij het aanmaken van een nieuwe crediteur, want zonder deze gegevens kan geen nieuwe crediteur aangemaakt worden. Verplichte velden worden met een rode kleur aangegeven.
Mocht u later een functie willen gebruiken waarvoor méér crediteurengegevens ingevoerd moeten worden, dan wordt u daarop geattendeerd bij het gebruiken van die functie.

Door tijdens het aanmaken van een nieuwe crediteur, met de bedrijfsnaam of het KvK-nummer te beginnen, kan een speciale hulpfunctie de overige adresgegevens automatisch aanvullen. Klik hier voor meer informatie.

Voor de administratie beheerder :

Crediteursoorten aanmaken

Het koppelen van een crediteur aan een crediteursoort is alleen mogelijk als er minimaal één crediteursoort in de administratie is aangemaakt. Als dat nog niet is gebeurd, dan moet dat uiteraard eerst gebeuren. crediteursoorten zijn door de gebruiker zelf aan te maken met de Setup Wizard als volgt:

Kies menu : Algemeen > Setup Wizard > Basisgegevens > Crediteur soorten


Om crediteurenkaarten verder in te vullen zullen met de Setup Wizard alle gewenste Betalingscondities, Betaalwijzen, BTW-codes en Inkoopsoorten aangemaakt moeten worden. Deze kunnen aangemaakt en ingesteld worden in de Setup Wizard in het onderdeel Basisgegevens. Er kan ook voor gekozen worden om deze parameters pas aan te maken op het moment dat ze echt benodigd zijn.

 

 

Tags Zoek crediteur / leverancier
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.