Asperion Mobile

Met de gratis mobile app ben je
ook onderweg steeds op de hoogte!

De Asperion Mobile app starten en inloggen

Asperion gebruikers kunnen de gratis app downloaden en direct gebruiken. 
Hier volgt een korte uitleg aan de hand van enige schermen of klik hier voor andere mogelijkheden.

 • Start de Asperion Scan App Asperion Scan op een iPhone of Android toestel.

 • Inloggen gaat éénmalig met de gebruikelijke Asperion inlog gegevens.

  Heb je nog geen Asperion abonnement?
  Geen probleem! Vraag dan een gratis proef account aan.

 • Als de app een tijdje niet is gebruikt (30 dagen) dan wordt, om veiligheidsredenen, weer om de de login gegevens gevraagd.

 • Wachtwoord vergeten?
  Klik op "
  wachtwoord vergeten" om een nieuw wachtwoord aan te vragen. Per e-mail wordt dan opnieuw wachtwoord gestuurd.

 • Na het inloggen verschijnt het dashboard met bovenaan de naam van de administratie waarmee de app op dat moment mee gekoppeld is.

 

 

 

 

Actieve administratie

De administratie waarmee de app gekoppeld is wordt de Actieve administratie genoemd. Deze wordt bovenaan het dashboard weergegeven. Alle informatie die via de app geraadpleegd wordt is afkomstig van deze administratie. Alle scans die geüpload worden, gaan naar deze administratie.
Gebruikers die toegang hebben tot meerdere administraties kunnen, door te drukken op de naam van de administratie, via een dropdownlijst wisselen van actieve administratie
.

 

Nog geen login account?

Als u niet over een inlog beschikt op een Asperion administratie, dan kan de app niet gebruikt worden.
U kunt een login aanvragen bij uw boekhouder of accountant of een proefaccount aanvragen.

 

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp en/of daaraan gerelateerde onderwerpen.

Tags android iphone mobile smartphone app zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.