Handleiding

Intrade : instellingen en configuratie van
de handelsmodules van Asperion

 

Document  : InTrade : instellingen en configuratie
Betreft   : De instellingen van Intrade configureren 

Korte omschrijving van de inhoud :

Het doel van deze handleiding is om gebruikers in staat te stellen zelf de handelsmodules van Asperion te kunnen configureren in overeenstemming met de werkwijze van de onderneming en te gebruiken voor aanmaak en verwerking van Verkoop Orders, Inkooporders en het beheer van de Voorraad en de correcte verwerking van alle transacties in de Asperion administratie.

In deze handleiding worden voor de handelsmodules alle belangrijke instellingen van Asperion beschreven die nodig zijn om een goede werking van de handelsmodules te waarborgen.

De handelsmodule werkt op basis van het artikelbestand. Naast de hier beschreven instellingen moet ook het artikelbestand correct geconfigureerd en opgebouwd worden. Zie hiervoor de aparte handleiding.

Een belangrijke handleiding om hierna direct en efficiënt aan de slag te gaan met de module Intrade.

 

Download Handleiding

 

 

Tags distributie inTrade pakbon vrachtbrief Artikel matrix Dropshipment Inkooporder Mutatie type Verkooporder Verzamelorder Zending
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.