Algemene Introductie

Basiskennis voor Asperion gebruikers
Navigatie, gebruik en instellingen

Controles op correcte invoer van gegevens

Bij het invoeren van nieuwe gegevens aan uw administratie is er, indien mogelijk, controle op de correctheid daarvan. Velden waar dat gebeurt bevatten een rode inkleuring. Als ze eenmaal correct ingevuld zijn dan verdwijnt de inkleuring.

Enige voorbeelden :

 

Bankrekeningnummer
Bankrekeningnummers worden aan de zogenaamde “Elfproef” onderworpen. Gebruikt u een voormalig postbankrekening, waar de elfproef niet voor geldt, dan kan dit aangegeven worden (door te kiezen voor de bank ING (postbank)) en wordt deze proef niet uitgevoerd. Abusievelijk ingetypte letters worden ook niet geaccepteerd in het rekeningnummer omdat ze daar niet in thuis horen.
In velden waar de nieuwe IBAN nummers ingevoerd moeten worden, wordt ook een controle uitgevoerd.

Bankrekening

 

BTW Nummer
Nederlandse BTW-nummers worden gecontroleerd op correctheid. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving.

 

Nummer Kamer van Koophandel (KvK)
Nederlandse KvK-nummers worden gecontroleerd op correctheid. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving.

 

Telefoon- en fax nummers
Deze worden alleen gecontroleerd op een minimum van 6 cijfers of meer.

 

E-mail adres en webadres
Deze worden gecontroleerd op het juiste formaat, bijv. aaa@bbb.cc.

Tags invoer controle
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.