Urenregistratie voor ZZP en ondernemer

Eenvoudig uren bijhouden ten behoeve van uw inkomstenbelasting!

Urenregistratie voor de ZZP-er

Eenvoudig uren bijhouden gedurende het jaar

   

Deze urenregistratie functie is speciaal ontwikkeld voor gebruikers die om fiscale redenen de bestede uren bij willen houden. Met name voor diegenen die hun uren nog niet op een andere manier al registreren. Uren voor verrichte werkzaamheden kunnen snel en gemakkelijk ingevoerd worden en als PDF jaaroverzicht afgedrukt worden voor de fiscale urenverantwoording. Tijdens de urenregistratie is permanent inzichtelijk of er naar verwachting aan het fiscale urencriterium voldaan zal worden.

De Belastingdienst biedt ondernemers belastingbesparende regelingen als deze aan het zogenaamde urencriterium voldoen. Dan kan de ondernemer in aanmerking komen voor o.a. zelfstandigen aftrek en startersaftrek. Uiteraard zijn er vele randvoorwaarden waaraan ook voldaan moet worden. Voor een complete en actuele uitleg verwijzen we naar de lijst met pagina's op de site van de Belastingdienst die gaan over dit onderwerp: Klik hier voor de lijst met pagina's van de Belastingdienst.

De urenregistratie functie houdt overzichtelijk bij of er aan het minimaal aantal uren per jaar (momenteel 1.225 uur) naar verwachting gaat worden voldaan. Indien nodig kan met één muisklik een uren verantwoordingsoverzicht als PDF gemaakt worden over een heel boekjaar.

     


Titel Plaatje - V1.1

Houdt u de gewerkte uren al bij?
Als uren al geregistreerd worden in bijvoorbeeld Excel om aan het eind van het jaar te kunnen aantonen dat er minstens aan het fiscale urencriterium voldaan wordt, dan zal deze functie voor u zeer geschikt zijn. Het maakt de Excel overbodig en de urenverantwoording wordt automatisch in de administratie bewaard en kan snel geraadpleegd worden zodra om verantwoording gevraagd wordt.

Houdt u uw uren bij om ze te kunnen factureren en/of is het fiscale urencriterium voor uw onderneming niet van toepassing, dan heeft gebruik van deze functie voor u nog geen toegevoegde waarde.

In gebruik nemen

Icon Urenregistratie      

Om de nieuwe functie te gebruiken klik dan op de Startpagina van de AdmInbox ZZP op de snelkoppeling voor de functie of gebruik het menu :

  • AdmInbox ZZP menu : Rapportages  >  Uren registratie

Het uren registratie scherm opent zich en de datum van "vandaag" is geselecteerd, klaar voor invoer.

Beschikbare functies

De meeste functies worden hieronder weergegeven.

Registratie Scherm Met Tips

Voorbeeld van een urenregistratie in april 2019. Er is al 336 uur in dit jaar geschreven. Als er verder geen uren in april meer geschreven worden dan zal de verwachte jaartargetrealisatie 95% zijn, hetgeen te laag is om aan het fiscale urencriterium te voldoen. Als er echter minstens nog 77 uur verantwoord kan worden in deze maand, dan zal de verwachte targetrealisatie stijgen naar 100%.

Maand- en datum navigatie

Het scherm voor uren registratie opent steeds met de maand waarin de datum van "vandaag" voorkomt. Op bijvoorbeeld 9 april zal het scherm openen op de maand april en is het veld voor 9 april meteen geselecteerd.

Met de pijlen van de maandnavigatie kan snel naar een vorige of volgende maand gesprongen worden. Ook kan met de maand- en jaarselectiemenu's direct naar een bepaalde maand of zelfs naar een ander boekjaar gesprongen worden.

Invoeren activiteiten en uren

Per dag kunnen meerdere verrichte activiteiten met de bijbehorende  bestede uren ingevoerd worden. Omschrijvingen van eerder ingevoerde activiteiten worden automatisch bewaard en in een selectiemenu getoond zodat ze hergebruikt kunnen worden. Dat scheelt een hoop intypewerk en kan er ook voor zorgen dat dezelfde activiteiten steeds op dezelfde manier worden benoemd. Er kan een onbeperkt aantal activiteiten aangemaakt worden en per dag ingevoerd worden.

Sneller werken met de TAB, Shift en Enter toets

Shift Tab EnterHet snelst gaat de invoer met gebruik van de TAB, Shift en Enter toets.
De muis is dan niet nodig waardoor dit veel sneller werkt.

TAB toets en Enter toets
Met deze toetsen wordt de invoer bevestigd en kan de cursor snel van invoerveld naar invoerveld springen.

Shift + TAB combinatie
Met deze toetscombinatie gebeurt hetzelfde als met de TAB toets maar zal de cursor achterwaards verplaatsen dus terug naar het vorige invoerveld

Enter toets in urenveld
Als de Enter-toets wordt gebruikt zonder dat er uren ingevoerd zijn, dan zal de cursor direct naar het urenveld van de eerstvolgende dag verpringen. Als activiteit wordt dan automatisch de laatst ingevoerde activiteit herhaald. Als dat niet goed is, ga dan met een shift+TAB combinatie terug naar het activiteitenveld en vul een andere activiteit in.

Zo kan je met de toetsen snel werken:

 

Over maand targets

Bij urenregistratie gedurende het jaar is het prettig om te weten of het  gemiddeld aantal verantwoorde uren voldoende is om aan het minimale aantal uren voor het fiscale urencriterium te voldoen. Om hier duidelijkheid over te krijgen wordt permanent een gemiddeld maand target aan uren berekend. Dit target houdt rekening met de reeds verantwoordde uren in het lopende jaar en de tijd die nog resteert tussen de datum van "vandaag" en het eind van het jaar. Als de maandtargets aan uren bereikt worden dan is de kans dus groot dat het beoogde aantal uren voor het hele jaar (jaartarget) ook bereikt zal worden.

Voorbeeld :
Als er in een nieuw boekjaar nog geen enkel uur is geschreven, dan zal de maandtarget van januari (1/12) deel zijn van de jaartarget. Bij een jaartarget van 1.225 uur zal de maandtarget derhalve 102 uur bedragen (afgerond). Naarmate er uren in januari worden geschreven zal de resterende target voor die maand afnemen.

Als er in januari of in de maanden daarna gemiddeld ook 102 uur of méér uren geschreven worden, dan zal de jaartarget dus zeker gehaald worden.
Het targetrealisatie percentage zal in dat geval als 100% of méér aangegeven worden.

Als er halverwege een jaar in de voorafgaande maanden gemiddeld méér dan 102 uur/maand geschreven is, dan zullen de targets in de resterende maanden dus automatisch lager zijn.

Kortom: Doel is om een targetverwachting van 100% of méér te realiseren. De target informatie geeft de gebruiker permanent inzicht in de haalbaarheid van de jaartarget aan uren en dus de kans op belasting besparende mogelijkheden.

 

Tags zzp AdmInbox zzp time tracking Uren urencriterium uren en kilometer registratie
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.