Valuta conversie naar euro

Met de Valuta calculator bij het boeken snel het eurobedrag vaststellen.

Valuta conversie naar euro

Inkoopfacturen die in andere valuta (dan de Euro) worden weergegeven, kunnen bij het boeken in de module Financieel met een simpele handeling snel in de equivalente eurowaarde worden omgerekend. De factuur wordt dan in de administratie verder verwerkt als een normale inkoopfactuur. Bij het later afboeken van de betaling zal vaak blijken dat de door de bank gehanteerde wisselkoers niet precies overeenkomt met de bij het boeken gebruikte koers. Dat hoeft geen probleem te zijn. Het verschil kan immers als koersverschil afgeboekt worden.

Tijdens het boeken van een inkoopfactuur in de module Financieel klikt u op het valuta icoon achter het bedragveld. Een modal venster (Valuta calculator naar Euro) opent zich en het factuurbedrag kan snel omgerekend worden. Er wordt in eerste instantie een wisselkoers voorgesteld die afkomstig is van de Europese Centrale Bank (ECB). Het is echter ook mogelijk om een eigen (vaste) koers te hanteren. Het in euro omgerekende bedrag kan met één muisklik overgenomen worden naar de boeking. De omschrijving bij de boeking wordt aangevuld met de conversie informatie.

 

Valutacalculator

Hoe werkt het?

Stel u boekt een factuur van USD 100,-. U vult in eerste instantie dan 100 in in het bedragveld en klikt op het valuta converter icoon. Een modal opent zich met een aantal velden :

Bedrag veld
In de Valutaconverter wordt het ingevoerde bedrag van 100, meteen overgenomen.

Valuta veld
De voorgestelde valuta betreft de laatst gebruikte valuta. Als dit niet de juiste is, dan kan middels het selectiemenu uit vele andere valuta gekozen worden. Van de in de administratie meest gebruikte valuta wordt ook een apart knopje getoond zodat u in het vervolg met één muisklik voor een valuta kunt kiezen als deze afwijkt van de voorgestelde.

Datum veld
De datum wordt overgenomen van de factuur. Deze datum kunt u veranderen.

Koers veld
De voorgestelde ECB koers hoort bij de ingevoerde datum en verandert als de datum verandert.
De koers kan ook overgetypt worden met een eigen koers. De herberekening start in dat geval na afsluiten met een TAB of door klikken op het refresh icoon achter het koersveld.

Als het resultaat akkoord is, dan kan het eurobedrag overgenomen worden naar de boeking met de knop Overnemen.
Het bedrag in het bedragveld van de boeking zal nu overeenkomen met het eurobedrag dat hoort bij de oorspronkelijke USD 100,- en de gekozen wisselkoers.

Over de ECB wisselkoers

"De" wisselkoers bestaat niet, want koersen veranderen voortdurend. De koers wordt in eerste instantie automatisch opgehaald van de wisselkoers dienst van de EU. (ECB wisselkoersen) die per dag een koers vaststelt. Dit is de koers die hoort bij de ingevoerde datum. Verander de datum en de wisselkoers zal ook veranderen. Dit kan de factuurdatrum zijn. Beter is wellicht de datum waarom de betaling naar verwachting zal plaatsvinden, als deze al bekend is en niet in de toekomst ligt. Als de wisselkoersservice geen koers op de bewuste datum heeft, dan zal een koers voorgesteld worden die zo dicht mogelijk bij die datum bekend is.

Analyse achteraf

In de omschrijving bij de boeking wordt automatisch een tekst vooringevuld. Deze tekst bevat, naast het (gebruikelijke) factuurnummer en de naam van de crediteur, nu ook het bedrag in vreemde valuta, de valuta en de voor de omrekening bij de boeking gehanteerde wisselkoers.

Tags valuta calculator naar euro
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.