SPF Record aanmaken

Aanmaken van DNS records bij gebruik van eigen domeinnaam
voor emails vanaf een Asperion mailserver.

SPF Records aanmaken

In deze support pagina wordt beschreven hoe er een SPF record kan worden aangemaakt in de eigen mailserver bij gebruik van de email server van Asperion. Deze instructie is uiteraard bedoeld voor gevorderde gebruikers die op de hoogte zijn van de werking, de mogelijkheden en de beperkingen van emailservers en die ervaring hebben met en kennis hebben van DNS.

De mailserver die u kunt opnemen in uw SPF DNS records, verantwoordelijk voor het afhandelen van uitgaande email is:

mail.asperionmail.nl

Het DNS txt record komt er dan bijvoorbeeld als volgt uit te zien: "v=spf1 mx a a:mail.asperionmail.nl ip4:51.144.122.183 ~all"

Voor meer informatie of het aanmaken van een geldig SPF record kunt u de volgende informatie raadplegen.

http://www.spfwizard.net/

Of vind meer informatie via de zoekmachine: https://www.google.nl/?q=SPF

 

Tags DNS Email E-Mail SPF SPF Record
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.