Release Note 14 november 2018

Informatie over de release van een nieuwe functie om de overgang
van het 6% naar 9% BTW tarief met een paar muisklikken te doen.

De BTW gaat van 6% naar 9%

We werken voortdurend verder aan uitbreidingen en verbeteringen van bestaande functies en modules. Dit geldt ook voor wijzigingen in de regelgeving die van inloed zijn op de financiële administratie zoals de aankomende BTW verhoging.
Hierbij alvast enige informatie voor de komende verandering.

                    6to 9 Procent

In Nederland worden diverse goederen en diensten belast met 6% BTW. Met ingang van 1 januari 2019 wordt dit BTW tarief verhoogd naar 9% BTW. De verhoging is onderdeel van het regeerakkoord dat is gesloten door het kabinet. Door de tariefswijzigingen moeten ook de administraties in Asperion worden aangepast. Een terechte vraag is dan ook hoe dit moet gebeuren en wat u van Asperion kunt verwachten.

Het goede nieuws is dat we een nieuwe functie hebben ontwikkeld voor deze overgang. Met een paar muisklikken is het mogelijk om per administratie te bepalen wanneer de “overstap” naar het nieuwe BTW tarief gemaakt gaat worden. Voor gebruikers van de module AdmInbox ZZP zal dit geheel automatisch gaan.

Binnenkort hoort u hier meer over.

Met vriendelijke groeten,

De Asperion HelpDesk.

Tags
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.