Van de HelpDesk

Beschikbaarheid Helpdesk

 

HelpDesk gesloten op Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag

Wellicht ten overvloede herinneren wij u er aan dat op onderstaande data deze maand de HelpDesk niet beschikbaar is voor telefonische ondersteuning.

 

 

Op de dag na Hemelvaart,  Vrijdag 11 mei, is de HelpDesk beschikbaar maar is er sprake van een beperkte bezetting waardoor de telefonische responsetijd langer kan duren dan u van ons gewend bent.

 

Mocht u op deze dagen vragen hebben dan kunt u de vragen zoals altijd emailen naar helpdesk@asperion.nl zodat deze vanaf de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen kunnen worden.

Dit bericht is conform de Algemene Leveringsvoorwaarden waarin staat vermeld dat de HelpDesk toegankelijk is op werkdagen en tijdens kantooruren en dat op feestdagen en in het weekend de HelpDesk gesloten is.

U kunt uiteraard op feestdagen wel doorwerken omdat de infrastructuur 24/7 beschikbaar blijft.

Met vriendelijke groeten,

Het Asperion Support team.

Tags
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.