Algemene Verordening Gegevensbescherming

Handreiking voor Asperion gebruikers en intermediairs

Q&A Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Mei 2018

Op Europees niveau is een nieuwe regelgeving inmiddels vastgesteld voor bescherming van de privacy onder de naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Nederlandse implementatie van deze regelgeving en deze heeft met de invoering ervan op 25 mei 2018 de bestaande, Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen.

Aan de regelgeving voldoen is verstandig want bij overtreding ervan kunnen forse boetes van toepassing zijn.

   AVG

De nieuwe regelgeving kan extra voorzorgsmaatregelen vereisen voor gebruikers van de Software-as-a-Service (SaaS) diensten van Asperion. Met name als de software wordt gebruikt om diensten voor anderen uit te voeren zoals Accountants- en administratie kantoren. Want administraties kunnen persoonsgegevens bevatten of gegevens die binnen de definities van de AVG als persoonsgegevens worden beschouwd.

Er is een Q&A beschikbaar die de meeste vragen voor u als gebruiker van Asperion diensten zou kunnen beantwoorden. De Q&A heeft als doel om u als gebruiker van de Asperion SaaS-diensten méér duidelijkheid te geven en vormt een handreiking om uw gebruik van Asperion diensten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de AVG.

Ook is er een generieke Verwerkersovereenkomst beschikbaar die u met Asperion kunt tekenen om aan de regels volgens de AVG te kunnen voldoen.

Download links :

  1. Q&A over invoering van de AVG
  2. Generieke verwerkersovereenkomst

 

Heeft u vragen n.a.v. deze documenten? Neem dan contact op met de HelpDesk.

Heeft u vragen die specifiek op uw onderneming van toepassing zijn?
Dan is raadzaam om contact op te nemen met een AVG adviseur en/of uw  branchevereniging. Zij zullen in het algemeen de informatie kunnen verschaffen die goed aansluit bij uw specifieke onderneming zodat u de garantie krijgt dat u tijdig en correct zult voldoen aan de nieuwe regelgeving.

 

Disclaimer:
Deze tekst bevat handreikingen om gebruikers van Asperion software en diensten op weg te helpen om te voldoen aan de nieuwe AVG regelgeving voor wat betreft het gebruik van onze software dienst. De adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en interpretatie van de nieuwe wetgeving. Aan de hier gegeven adviezen kunnen géén rechten ontleend worden. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van elke onderneming om de adviezen in te winnen die op hen van toepassing zijn en zich ervan te vergewissen of ze in hun specifieke situatie op correcte wijze voldoen aan de bepalingen van de AVG.

Tags AVG
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.