Afstandsverkopen

Nieuwe regeling per 01-07-2021

Afstandsverkopen binnen de Europese Unie per 01-07-2021

Per 01-07-2021 wijzigt de huidige afstandsverkopen regeling. Vanaf deze datum vervalt de oude omzetdrempel  per land en komt er nieuwe drempel van € 10.000 per jaar voor het totaal aan verkopen binnen de EU.

Wanneer het drempelbedrag is bereikt moet de BTW conform het percentage van het betreffende land in het rekening gebracht worden voor de verkopen aan particulieren/afnemers  zonder BTW nummer. Dit betekent dat bijvoorbeeld verkopen via de webshop aan landen binnen de EU hier rekening mee moeten houden en er dus veelal verschillende percentages gehanteerd worden.

Voor deze afstandsverkopen kan aangifte gedaan worden in het land waar de verkopen plaatsvonden óf er kan gebruik gemaakt worden de “One Stop Shop” oftewel de ‘OSS’ aangifte, waarbij níet meer in elk land afzonderlijk de BTW  aangegeven hoeft te worden, maar via het Loket van de Belastingdienst. Raadpleeg de site van de Belastingdienst voor de specifieke voorwaarden :  www.belastingdienst.nl

 

Stap 1 - Drempelbedrag vaststellen

Controleer het totaal aan omzet via Verkoop > Rapportage > Verkoopfacturen en vink bovenaan de pagina “Afstandsverkopen” aan. Is het drempelbedrag meer dan € 10.000 ga dan naar stap 2

 Afstandsverkopen 1Afstandsverkopen 1
  
 

Stap 2 - BTW codes aanmaken

Per land moet een BTW code aangemaakt worden met het juiste percentage via Algemeen > Setup Wizard > Basisinstellingen > BTW codes. Kies hier het land, het juiste percentage en bij rubriek voor “afstandsverkopen”. Verkopen gekoppeld aan deze rubriek gaan niet mee in de BTW aangifte NL.

 Afstandsverkopen 2V2  

Tip: Wanneer er voor meerdere landen BTW codes aangemaakt worden is het belangrijk dat deze wel herkenbaar zijn door bijvoorbeeld het land of een afkorting daarvan in de omschrijving mee te geven.

Stap 3 - BTW codes koppelen met de webshop

Afhankelijk van de werkwijze van de Webshop kunnen in de Webshop de BTW codes gekoppeld worden in de Webshop zelf, wanneer er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van Webwinkel facturen: www.webwinkelfacturen.nl

Daarnaast kan er bij de betreffende BTW code via het veld “conversie” een code worden ingevuld die de BTW code van de Webshop koppelt aan de BTW code die in uw administratie bekend is, bijvoorbeeld wanneer er gewerkt wordt met een eigen import via XML of Mijnwebwinkel: www.mijnwebwinkel.nl

 
  
 

Stap 4 - Aangifte

Deze verkopen met BTW codes gekoppeld aan rubriek “afstandsverkopen” gaan niet mee naar de aangifte, maar kunnen in  de administratie worden opgevraagd via Extra > Omzetbelasting > BTW EU landen / overig > tabblad Verkoop. Hier kan gekozen worden voor een rapport per land en/of op BTW code.

 

Afstandsverkopen 3V2 
  
 

NB: Relaties die gebruik maken van de AdmInbox ZZP kunnen hun administratie/ accountants kantoor raadplegen of contact opnemen met de Helpdesk van Asperion.

Tags BTW code afstandsverkopen OSS
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.