De Setup Wizard

De Basisgegevens naar eigen behoefte inrichten en aanpassen.
Zo werkt BTW code conversie

Met de Setup Wizard kan de administratie eenvoudig en op elk moment naar eigen behoefte verder worden ingericht en aangepast.
In de Setup Wizard worden de instelbare parameters in hoofdgroepen (Rekeningschema, Basisgegevens, Bankieren etc.) weergegeven.
Klik op een hoofdgroep en de instelbare parameters worden zichtbaar.

 

BTW code conversie

Menu : Algemeen > Setup Wizard > Basisgegevens > BTW codes en klik op het wijzig-icoon bij de betreffende BTW code.

BTW codes zijn nodig om het af te dragen BTW bedrag (verkoop) en het te verrekenen BTW bedrag (inkoop) in de juiste rubriek van de BTW aangifte op te halen. Het is dus belangrijk dat de juiste BTW code gekoppeld wordt aan alle boekingen waarop BTW van toepassing is. 

BTW codes kunnen direct  gekoppeld worden aan grootboekrekeningen en aan debiteuren of crediteuren. Deze koppelingen maken het boekingsproces efficiënter en minder foutgevoelig.

Als een bestaande BTW code vervangen moet worden....

Soms moet een bestaande BTW code vervangen worden door een andere BTW code. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een algemene BTW tariefswijziging waarbij een bepaald BTW percentage van overheidswege wordt gewijzigd. Bijvoorbeeld van 6% naar 9%.
Het kan veel werk zijn om overal waar een oude BTW code is gekoppeld te vervangen door een nieuwe BTW code. Met de knop 'BTW code conversie' wordt in één keer snel en correct uitgevoerd.

 

Zo wordt de functie gebruikt

De te volgen stappen zijn als volgt :

 

De BTW code conversie wordt gestart vanuit het detailscherm van de  nieuw te gebruiken BTW code :

BTWcode Conversiestart

 

De nieuwe BTW code, in dit voorbeeld Inkoop 9%, zal nu automatisch gekoppeld worden aan alle grootboekrekeningen en relaties (in dit voorbeeld crediteuren) waaraan de te vervangen BTW code, in dit voorbeeld Inkoop 6% gekoppeld was. Als deze conversie klaar is dan zal daarvan een melding volgen :


  Conversieresultaat

De melding geeft het conversie resultaat weer voor eventuele controle. 

Vanaf nu zal tijdens het boeken voortaaan automatisch de nieuwe BTW code worden gehanteerd c.q. voorgesteld.

 

Wat is het beste moment van conversie?

Zodra een nieuwe BTW code is aangemaakt kan deze gebruikt worden bij het boeken. Vanaf het moment dat de nieuwe BTW code gekoppeld is dan zal deze automatisch voorgesteld worden bij het boeken.

Het beste moment om de BTW code conversie toe te passen kan per administratie verschillen. Maar in het algemeen geldt :

Veel gestelde vragen :

Vraag : Moet ik voor de komende BTW overgang van 6% naar 9% zelf nieuwe  (9%-)BTW codes aanmaken in elk van mijn administraties?
Antwoord : Dat mag en kan u doen maar nodig is het niet. Asperion zal de nieuwe 9%-BTW codes in al uw administraties aanmaken aan de hand van alle bestaande 6% BTW codes die aan OB rubrieken zijn gekoppeld, zowel voor inkoop als verkoop BTW codes.

Vraag : Kan de BTW conversie functie ook voor meerdere administraties tegelijkertijd gebruikt worden?
Antwoord : Elke administratie heeft zijn eigen, unieke BTW codes en het moet dus per administratie worden uitgevoerd. Bovendien kan het beste moment van conversie per onderneming/administratie verschillen en dit moment kan ook verschillen voor de verkoop of de Inkoop boekingen.
De conversie is per administratie met deze functie in een paar muisklikken geregeld.

Vraag : Waarom kan Asperion niet alle conversies voor mij uitvoeren?
Antwoord : Asperion kan niet beoordelen wanneer het juiste moment voor u c.q. uw administratie is. Alleen u kunt dit per administratie beoordelen. Zie verder het antwoord op de vorige vraag.

 

 Nuttige links

 

Tags BTW code conversie
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.