Invoer van inkoop/verkoop facturen

Zo worden facturen handmatig geboekt.

Invoeren Inkoop- en Verkoop facturen

In administraties waar het boeken nog hoofdzakelijk handmatig gebeurt, is het invoeren van Inkoop- en Verkoopfacturen een vaak voorkomende bezigheid. Elke verbetering die deze handelingen nog sneller kan doen verlopen betekent dus een belangrijke tijdwinst.

 

Zo verloopt het boekingsproces van een inkoopfactuur

Voor verkoopfacturen gaat het uiteraard op dezelfde wijze.

5Boekenop 1pagina

 

Gebruikstips

selectie van debiteur of crediteur

Het is mogelijk om een debiteur- of crediteur te zoeken op naam of nummer door deze in te typen in het veld voor de debiteur- of crediteur.

Bij meerdere mogelijkheden verschijnt er een selectiemenu. Naarmate er méér wordt ingetypt wordt de lijst korter. Selecteer eventueel met de pijltoetsen de juiste keuze en bevestig deze met de Enter of TAB toets. TAB vervolgens naar het volgende veld.

 

Selectie van Grootboeknummers

Grootboeknummers kunnen sneller gevonden worden door nummer of omschrijving in het grootboekrekening veld in te voeren.

Bij meerdere mogelijkheden verschijnt er een selectiemenu. Naarmate er méér wordt ingetypt wordt de lijst korter. Selecteer eventueel met de pijltoetsen de juiste keuze en bevestig deze met de Enter of TAB toets.TAB vervolgens naar het volgende veld.

 

Bij het wijzigen van factuurboekingen, bijvoorbeeld vanuit de balansrapportage, navigeert het programma direct naar de eerste regel van de factuurboeking zodat deze veel sneller aangepast kan worden.

 

Tags verkoopfactuur boeken inkoopfactuur boeken inkoopfactuur invoeren verkoopfactuur invoeren
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.