Import Journaalposten

Importeren van journaalposten via CSV bestanden

Importeren van Journaalposten (CSV)

Asperion biedt de mogelijkheid om journaalposten te importeren. Deze journaalposten (memoriaal) kunnen worden geimporteerd met verschillende doelen:

Het importeren van dit type bestanden vereist de tussenkomst van de Helpdesk. Er moet in uw administratie een importdefinitie voor het speciale bestand worden klaargezet waarmee de boekingen corerect geïmporteerd en verwerkt worden. Aan de hand van het door u aangeleverde bestand wordt beoordeeld of het bestand de vereiste velden bevat en het juiste bestandsformaat heeft.


Een import van journaalposten kan alleen via CSV bestanden. (Comma Seperatated Values)

De belangrijkste velden waar een importbestand aan moet voldoen zijn:

Datum,   Grootboekrekening,   Waarde,   Boekstuknummer

Overige velden die worden ondersteund door deze import:

Bedrag (in centen of met 2 decimalen)
Boekingsdatum (dd-mm-yyyy)
Boekstuknummer
BTW Bedrag
BTW Code
Credit bedrag
Debet bedrag
Debiteur (Debiteurnummer)
Crediteur (Crediteurnummer)
Grootboekrek.nr. (tegen)rekening
Inkoopfactuur (Factuurnummer)
Verkoopfactuur (Factuurnummer)
Kostendrager (Conversiecode)
Kostenplaats (Conversiecode)
Omschrijving (Omschrijving zoals in grootboek)

 

Voorbeeldbestand: 
Dit voorbeeld bevat deelbetalingen (100,-) die worden afgeboekt op de verkoopfacturen (factuurnrs: 1481 en 40104) en op een tussenrekening (gbrek: 1250) worden gezet.

Boekstuk;Credit;Debet;Datum;Grbrek;factuurnr;Omschrijving
1;100;;27-9-2013;1000;1481;Betaling
2;100;;27-9-2013;1000;40104;Betaling
3;;200;27-9-2013;1250;;Tegenboeking


(Download voorbeeld CSV bestand)

Let op: Voordat u een bestand kunt importeren dient een importdefinitie in de administratie te worden klaar gezet. Neem hiervoor contact op met de Helpdesk.

Tags Import CSV Import Journaalpost Importeren
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.