Elektronisch Bankieren

Aanmaken en beheren van trefwoorden
voor afletteren bankafschriften.

Trefwoorden voor het afletteren van bankafschriften

Door gebruik van Trefwoorden kan er sneller en foutlozer geboekt of afgeletterd worden. Er zijn 2 typen trefwoorden. Trefwoorden die gebruikt worden bij het automatisch afletteren van bankafschriften (type : Bank) en trefwoorden die bij het registreren van bonnen in de module AdmInbox (type : Bonnen) worden gebruikt.

Op deze pagina worden aanmaak, beheer en gebruik van trefwoorden voor het snel en foutloos afletteren van bankafschriften beschreven.

Wat is afletteren?

Afletteren van bankafschriften is een proces waarbij voor elke bankmutatie, dus elke regel op een bankafschrift, de overeenkomstige boeking in de administratie gevonden moet worden. Bij hele lange bankafschriften kan dit afletteren soms veel uitzoekwerk betekenen en daarom heeft Asperion deze functie verregaand geautomatiseerd.
Is er bijvoorbeeld een bedrag van de bankrekening afgeschreven, dan zal automatisch de bijbehorende inkoopfactuur gevonden worden. Is er geld ontvangen van een klant, dan kan dit een betaling zijn op een verkoopfactuur die er dan bijgezocht zal worden. Na afletteren krijgen facturen de status "betaald". Dan worden inkoop facturen altijd maar 1x betaald en wordt voorkomen dat klanten niet ten onrechte worden herinnerd aan onbetaalde facturen.

Wanneer trefwoorden gebruiken?

Het bedrag en/of het factuurnummer (in het omschrijvingsveld van het bankafschrift) kan al helpen om de bijbehorende factuur te vinden. Als het bankrekeningnummer meekomt met een bank mutatie dan is dat een belangrijke extra indicatie voor de “herkenning” van de mutatie. In deze gevallen is het gebruik van trefwoorden niet nodig.

Maar er kunnen voor bank mutaties geen facturen of andere boekingen gevonden worden als die facturen er ook niet zijn! Bijvoorbeeld als de bank de rente overmaakt. Of als een verzekeringsmaatschappij een incasso doet zonder dat er sprake is van een geboekte factuur. Of als er direct op kosten geboekt wordt. In die gevallen kan het gebruik van zorgvuldig gekozen trefwoorden helpen bij het correct verwerken van de bankmutatie. Om dit te kunnen doen wordt het trefwoord, bijvoorbeeld "Rente" gezocht in de tekst van de omschrijving bij de bankmutatie of naam van de begunstigde c.q de afzender.

In Asperion kunt u daarom trefwoorden aanmaken om het afletter proces nog beter af te stemmen op uw specifieke situatie.

Trefwoorden Bank

In het bovenstaand voorbeeld, worden bijvoorbeeld :

 1. Bankmutaties met in de omschrijving "Debetrente" automatisch gekoppeld aan kosten rekening: 4970 - Rente en kosten Bank.

 2. Incasso's afkomstig van rekening NL79INGB0663686857 worden automatisch geboekt op rekening 4150 - verzekeringskosten.
  Als dit van een, in de stamgegevens bekende bankrekening afkomstig is, dan hoeft er geen apart trefwoord meer meegegeven te worden.

  Tip : Als er verschillende soorten betalingen van eenzelfde bankrekening kunnen voorkomen, bijvoorbeeld inboedel verzekeringskosten en auto verzekeringskosten (andere grootboekrekening), dan is het toevoegen van een trefwoord nodig om hierin voor het boeken onderscheid te kunnen maken.

 

Nieuw trefwoord toevoegen

Trefwoorden Bank Toevoegen

Bij het aanmaken van een trefwoord om een bankmutatie te herkennen is het volgende van belang :

 1. Vul in het veld bij Trefwoord een omschrijving in die met een bankmutatie mee kan komen, zodat het programma hier op kan zoeken.
  Kies een kenmerkende tekst die in de naam van de begusntigde/afzender of in de omschrijving van de bankmutatie kan voorkomen.
 2. Is het bankrekeningnummer ook ingevuld, dan wordt de relatie gezocht in de stamgegevens.
 3. Bij grootboekrekening moet aangegeven worden, waar de bankmutatie op geboekt moet worden.
 4. Het veld omschrijving is bedoeld als uitleg bij het trefwoord, maar wordt niet meegenomen naar het bankafschrift.

 

Nuttige links :

Tags bankafschriften trefwoorden
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.