Werken met de G-rekening voor debiteuren

Werken met de G-rekening voor debiteuren

Werken met de G-rekening voor debiteuren

Deze menu-optie is in te richten door de gebruikers van de module InBalance.

Als er personeel wordt ingeleend of doorgeleend op de Nederlandse markt, dan gaat de inlenersaansprakelijkheid een rol spelen. Dit is het risico voor loonheffingen (loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage op grond van de Zorgverzekeringswet) en BTW die een uitlener dient af te dragen aan de Belastingdienst. De inlener van het personeel kan voor het uitblijven van deze betalingen aansprakelijk worden gesteld. Door deze bedragen over te maken naar een G-rekening wordt de verschuldigde afdracht veilig gesteld. Gedetailleerde informatie over deze wet- en regelgeving kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.

Een G-rekening is een geblokkeerde rekening die alleen bestemd is voor het doen van betalingen aan de Belastingdienst of onderaannemer. Er kunnen bedragen naar worden overgeschreven door derden. Het afboeken van bedragen van een G-rekening kan uitsluitend naar een andere G-rekening of naar de Belastingdienst, IBAN NL78INGB0000444040. Een G-rekening is te herkennen aan de cijfers 099 op de 9e t/m 11e positie van de IBAN, dit zijn de eerste drie posities direct na de vierletterige bankcode. Een G-rekening dient te worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

Het percentage wat naar een G-rekening overgemaakt spreken uitlener/doorlener en inlener af en het is verstandig om dit percentage zo nauwkeurig mogelijk af te stemmen met de werkelijk te betalen afdrachten om zo geen overtollig saldo op de G-rekening te laten staan.

Klik hier voor meer informatie over de G-rekening op de site van de Belastingdienst

Verkoopfacturen aanmaken met een G-rekening

Binnen Asperion is het mogelijk de layout van de verkoopfactuur zo in te richten dat, aan de hand van een percentage ingesteld op de debiteurenkaart, berekend wordt welk deel van het factuurbedrag naar de geblokkeerde G-rekening dient te worden overgemaakt en welk bedrag er naar het bedrijf zelf overgemaakt mag worden. Hoe dit ingericht kan worden wordt in onderstaande stappen beschreven.

Activeren gebruik G-rekening

  G Rekening Setup Wizard

 

 Percentage op de debiteurenkaart aanpassen

 Het is mogelijk af te wijken van het standaard percentage en per debiteur een ander percentage te laten berekenen.

G Rekening Debiteurenkaart

 

Factuurlayout ten behoeve van de G-rekening

Een voorbeeld van een factuurlayout waarbij de instellingen voor de G-rekening al zijn ingericht is reeds als template beschikbaar.

Zie menu Algemeen > Setup Wizard,  Layouts > PDF layouts, tab 'Factuur', de layout: Asperion G-rekening v2.0.

G Rekening Layout

Klik aan het einde van de regel op het kopieer-icoon, pas de naam van het document aan en personaliseer de factuur verder naar wens.

G Rekening Layout2

G Rekening Layout3

Klik dan op onderstaande Online Help link voor meer informatie over  het aanpassen van de layout:
Layouts aanpassen

Layout instellen per debiteursoort

Wanneer er naast facturen met een deelbetaling op een G-rekening ook facturen verstuurd worden met een algemeen karakter, dan kan dit als volgt worden opgelost:

 G Rekening Debiteurensoort

Afhankelijk van de instellingen in de layout zal onderstaande berekening aan de hand van het totaalbedrag op de factuur worden getoond.  Zo is het voor de debiteur duidelijk hoe het factuur betaald dient te worden:

G Rekening Factuur

 

Tags Layout layout opmaken debiteurenkaart G-rekening G-rekeningen Loonheffing Loonheffingen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.