Werken met de G-rekening voor crediteuren

Werken met de G-rekening voor crediteuren

Werken met de G-rekening voor crediteuren

Deze optie is in te richten door de gebruikers van de module InBalance en AdmInbox ZZP.

Als er personeel wordt ingeleend of doorgeleend op de Nederlandse markt, dan gaat de inlenersaansprakelijkheid een rol spelen. Dit is het risico voor loonheffingen (loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage op grond van de Zorgverzekeringswet) en BTW die een uitlener dient af te dragen aan de Belastingdienst. De inlener van het personeel kan voor het uitblijven van deze betalingen aansprakelijk worden gesteld. Door deze bedragen over te maken naar een G-rekening wordt de verschuldigde afdracht veilig gesteld. Gedetailleerde informatie over deze wet- en regelgeving kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.

Een G-rekening is een geblokkeerde rekening die alleen bestemd is voor het doen van betalingen aan de Belastingdienst of onderaannemer. Er kunnen bedragen naar worden overgeschreven door derden.

Het percentage wat naar een G-rekening overgemaakt spreken uitlener/doorlener en inlener af.

Klik hier voor meer informatie over de G-rekening op de site van de Belastingdienst

Inkoopfacturen betalen via een G-rekening

Bij het aanmaken van het betalingsvoorstel is het mogelijk het factuurbedrag van de inkoopfactuur te splitsen, zodat een bepaald percentage van de factuur wordt overgemaakt op een tweede rekening. De instelling geldt voor alle facturen van deze crediteur. 

Activeren gebruik G-rekening

G Rekening Crediteur 1

 

 

G Rekening Crediteur 2

Betalen met gebruik G-rekening

Deze optie is alléén te selecteren in de module InBalance.

Ga naar module Financieel> Bankzaken> Betalingsvoorstel.

De inkoopfacturen die voldoen aan de ingestelde selectie verschijnen.

Crediteuren met inkoopfacturen, die gesplitst betaald moeten worden, zijn aangegeven op de regel met crediteurgegevens: rechts op het scherm onder het IBAN nummer wordt een stippellijn getoond. Bij een crediteur die geen gebruik maakt van deze optie zal de stippellijn ontbreken.

 G Rekening Crediteur 3

Door de muis op de stippellijn te houden worden de details van de betaling getoond.

 G Rekening Crediteur 4

Bij het genereren van de betaalbatch wordt de betaling van de inkoopfactuur gespitst en als 2 betalingen opgenomen in de betaalopdracht, die naar de bank wordt verzonden. Kies Financieel> Bankzaken> Betaalbatches en klik op de PDF van de zojuist gecreëerde betaalopdracht: de factuur wordt getoond met het bedrag zoals dit zal worden overgemaakt naar de leverancier/crediteur.

 G Rekening Crediteur 5

Deactiveren gebruik G-rekening

Als deze optie is uitgevinkt zullen vanaf dat moment alle facturen weer als één bedrag betaald worden op het bankrekeningnummer dat is aangegeven bij 'Bankrekeningnummer'.

 

 

Tags G-rekening G-rekeningen G rekening G rekeningen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.