Handleiding

Afletteren van electronische bankafschriften

 

Document  : Afletteren bankafschriften
Betreft   : Automatisch afletteren van bankafschriften

Korte omschrijving van de inhoud :

Een bankafschrift bevestigt welke betalingen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en welke ontvangsten zijn gedaan. Elk bedrag of ook wel mutatie genoemd op het bankafschrift, moet verantwoord worden in de administratie en afgeboekt worden op een openstaande post van een debiteur of crediteur óf direct op een grootboekrekening.

Dit toewijzen van bedragen of mutaties heet “Afletteren”.

Nadat een bankafschrift is afgeletterd en doorgeboekt, worden de openstaande postenlijsten van de debiteuren / crediteuren en de grootboekrekeningen bijgewerkt. Tevens worden de banksaldi in de administratie geactualiseerd.

Deze handleiding beschrijft hoe het automatisch afletterproces van bij- en afschrijvingen van een elektronisch bankafschrift door Asperion wordt uitgevoerd én de volgorde waarin dit gebeurt.

    

Download Handleiding

     

 Er zijn extra functies beschikbaar gekomen voor het afletterproces. Deze staan beschreven in de volgende pagina's :

 

  1. Bankmutaties per regel journaliseren
  2. Gejournaliseerde bankmutaties controleren
Tags Afletteren bankafschriften afletteren bank reconsolidatie
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.