Support bericht

Gepland onderhoud

Aankondiging gepland onderhoud datacenter

 

*** UPDATE 9-11-2019 18:30 **

De geplande werkzaamheden zijn reeds afgerond. Eerder dan eerder voorspeld.
U kunt weer gebruik maken van Asperion.

 

Met vriendelijke groet,

Asperion Tech Support

 


 

 

 

Van     : 06:00 uur op zaterdag 9 november

Tot      : 18:00 uur op zondag 10 november

             

Datacenter -small

Voor het veilig en stabiel aanbieden van onze diensten is het belangrijk dat wij onze hardware- en softwaresystemen regelmatig onderhouden en updaten.

Ditmaal is er sprake van groot onderhoud.

Tijdens het onderhoud kan geen gebruik gemaakt worden van Asperion en zijn de servers niet beschikbaar.
Om de hinder voor u als gebruiker tot een minimum te beperken, wordt het onderhoud in het weekend uitgevoerd en wordt er ook ’s nachts doorgewerkt.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Bij voorbaat onze excuses voor het eventuele ongemak.


Met vriendelijke groet,
Asperion Helpdesk

Tags
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.