Verkoopfacturen versturen met bijlage

Verkoopfacturen versturen met bijlage

Verkoopfactuur met bijlage versturen

In de module Facturatie van InBalance of binnen menu Factureren van de module AdmInbox ZZP is het mogelijk om bij een definitieve factuur één of meerdere bijlagen mee te sturen. Ook is het mogelijk om vanaf de tab 'Facturen' van de debiteurenkaart een bijlage toe te voegen.

De bestandstypen die kunnen worden toegevoegd zijn: Word, Excel, PDF en JPEG. De maximale grootte voor het totaal van alle bijlagen is 12MB.

Bijlage toevoegen aan factuur in de module Facturatie

Ga naar het 'Overzicht Aanmaak en beheer van Verkoopfacturen', voor InBalance: Module Facturatie, Facturatie > Factureren en voor de AdmInbox ZZP: Verkoop > Factureren.

Bij de facturen met de status ‘Definitieve facturen’ staat op elke regel een envelopje.

Verkoop

Klik op het envelopje om één of meerdere bijlagen te kunnen toevoegen aan de factuur.

 Verkoop 2

 Binnen dit scherm is eventueel ook het e-mailadres, het onderwerp van de e-mail of de inhoud van de begeleidende mail aan te passen.

 Om de bijlage toe te voegen:

 Verkoop 3

Aan het einde van de regel van de zojuist verzonden factuur verschijnt nu een 'i' met een datum.

Verkoop 5

Door de muis op deze tekst te houden wordt er verzendinformatie getoond.

De factuur inclusief de bijlagen wordt in de wachtrij gezet voor verzending:
Verkoop 4 

De factuur is verzonden:

Verkoop 6

Let op: De bijlagen worden niet opgeslagen bij de factuur in de administratie.

Gebruikers van de AdmInbox ZZP ontvangen een kopie van de e-mail met factuur en bijlage op het e-mailadres dat is ingesteld bij ‘Bedrijfgegevens’.
Gebruikers van inBalance kunnen de BCC aanzetten (Setup Wizard > Ondernemingsgegevens > Email-instellingen) om een kopie van de verzonden factuur inclusief bijlage(n) te ontvangen.

 Bijlage toevoegen aan factuur in de module Financieel

Via de debiteurenkaart is óók een bijlage toe te voegen, ga hiervoor naar InBalance: Module Financieel,  Verkoop > Debiteuren/opdrachtgevers, selecteer de betreffende debiteur en ga naar de tab 'Facturen  en voor de AdmInbox ZZP: Verkoop > Debiteuren/opdrachtgevers, selecteer de betreffende debiteur en ga naar de tab 'Facturen.

 

 Factuur Bijlage

Vanaf hier kunnen weer de bovenstaande stappen gevolgd te worden om de bijlage toe te voegen.

 

Tags verkoopfactuur zzp bijlage
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.