Asperion Infographics Panel

Real time inzicht in de bedrijfsresultaten

    • Home
    • -
    • Asperion Infographics panel

Het Infographics panel

Menu :

Algemeen > Startpagina > Sneltoets " Infographics"

SneltoetsOp het Asperion Infographics Panel wordt snel en overzichtelijk de belangrijkste informatie in de administratie grafisch weergegeven.

De informatie is gerangschikt in aparte blokken die widgets worden genoemd. Voorbeelden van widgets zijn grafische weergaven van Winst/Verlies resultaten, openstaande posten en banksaldi. Gaandeweg zullen steeds meer widgets toegevoegd worden al naar gelang dit voor een administratie en voor de bedrijfsvoering van belang kan zijn.

  Overview Screen

Real-time actualisatie elke 15 minuten

De Asperion gebruiker hoeft zelf niets te doen om steeds de meest actuale informatie te zien. Omdat het actualiseren van de infographics heel wat rekenwerk vergt, gebeurt actualisatie eens in de 15 minuten. Op het Infographics Panel wordt een datum/tijd stempel getoond. Alle boekingen, saldi etc. t/m dat moment zijn verwerkt in de weergave. Als een weergave langer dan 15 minuten oud is, dan wordt deze bij het openen van het Infographics Panel direct en volautomatisch ververst. Het is ook mogelijk om zelf op een ververs-knop te klikken achter het datum/tijdstempel. 

Waar komen de cijfers vandaan?

Asperion kan automatisch en zonder enige instelling of configuratie vooraf een cijfermatig overzicht geven voor omzet, kosten en (bedrijfs-)resultaat. Asperion leidt van de rekeningtypen van grootboekrekeningen in het rekeningschema af of het om omzet of kosten gaat als volgt: 

Als de cijfers in de Infographics niet geheel overeenkomen met de cijfers in bijvoorbeeld de resultatenrekening, dan wordt dit veroorzaakt door het feit dat sommige grootboekrekeningen (nog) niet van het juiste type zijn voorzien.  Zo zou een omzetrekening abusievelijk van het type "Winst- en Verliesrekening" kunnen zijn voorzien i.p.v. "Verkoop/Omzet". Door die typering in de Setup Wizard te corrigeren naar "Verkoop/Omzet" worden de cijfers alsnog goed weergegeven in de Infographics. Zie Beheer rekeningschema.....  hoe dit moet gebeuren of vraag uw administratiebeheerder om dit voor u te doen.

Het omzetten van een typering van een grootboekrekening binnen de groep "Winst- en verlies" rekeningen heeft geen invloed op de overige rapportages zoals voor Balans en Winst- en verliesrekening of de Resultatenrekening.

Het gebruik van elke widget behoeft weinig uitleg. Hier worden enige tips gegeven voor het optimale gebruik.

De widget voor Winst- & Verlies

Deze widget toont de cijfers voor omzet, kosten en bedrijfsresultaat voor het lopende jaar en het voorgaande jaar, zowel per periode als cumulatief t/m de ingestelde periode vanaf het begin van het jaar.

De cijfers worden steeds vergeleken met de cijfers van dezelfde periode in het jaar ervoor om zo ook de groei te kunnen weergeven.

Tip : Door op de Omzet of Kosten bedragen te klikken wordt nog méér grafisch detail gegeven over de verschillende componenten waaruit de omzet of de kosten bestaan.

 Widget Winst -verlies
  De hier getoonde data is ter illustratie en zonder betekenis
 

 

De widget voor cumulatieve bedrijfsresultaten

Deze widget geeft de grafische weergaven van omzet, kosten en bedrijfsresultaat (Winst/Verlies) voor het lopende jaar en het voorgaande jaar, cumulatief t/m de ingestelde periode vanaf het begin van het jaar.

Verander door klikken eventueel de periode indien gewenst.
Door onderaan op Winst/Verlies te kiezen wordt het cumulatieve bedrijfsresultaat getoond. Er kan in dit menu ook gekozen worden voor de cumulatieve omzet of cumulatieve kosten.

Tip : Beweeg de muis over de grafiek en per grafiekpunt worden nog méér details over het specifieke datapunt gegeven.

 Widget Resultaten
  De hier getoonde data is ter illustratie en zonder betekenis
 

 

De widget voor Bedrijfsresultaten per periode

Deze widget geeft per periode de grafische weergaven van omzet, kosten en bedrijfsresultaat (Winst/Verlies) voor het lopende jaar en het voorgaande jaar.

Door onderaan op Winst/Verlies te kiezen wordt het bedrijfsresultaat per periode getoond. Er kan in dit menu ook gekozen worden voor de  omzet of kosten per periode.

Tip : Beweeg de muis over de grafiek en per grafiekpunt worden nog méér details over het specifieke datapunt gegeven.

 Widget Resultaat Per Periode
  De hier getoonde data is ter illustratie en zonder betekenis
 

 

De widget voor Openstaande facturen

Deze widget geeft op enig moment de hoogte van de openstaande posten weer voor zowel verkoopfacturen als inkoop facturen.

 

Tip : Deze weergave is extra gevoelig voor de mate waarin de bankmutaties zijn verwerkt.

 Widget Voor OPS
  De hier getoonde data is ter illustratie en zonder betekenis
 

 

De widget voor Openstaande posten Top 4

Deze widget geeft op enig moment de Top 4 aan openstaande posten voor zowel debiteuren als crediteuren.

 

Tip : Klik op de naam van debiteur of crediteur en alle openstaande facturen worden getoond die tezamen het openstaande bedrag vormen.

 Widget Voor OPS Top 4
  De hier getoonde data is ter illustratie en zonder betekenis
 

 

De widget voor Banksaldi

Deze widget geeft op enig moment het saldo per bankrekening weer zoals in de administratie bekend is.

 

Tip : Bankrekeningen die voorzien zijn van een automatische koppeling zullen meestal het actuele saldo van de dag ervoor weergeven, ongeacht of alle mutaties al verwerkt zijn. Worden bankafschriften handmatig ingelezen, dan kan het saldo van die bankrekening langer achterlopen met de actualiteit. Let dus met name op de datum bij elke bankrekening.

 Widget Banksaldi
  De hier getoonde data is ter illustratie en zonder betekenis
 

U kunt deze functie(s) niet zien?
Alleen gebruikers die toegang hebben tot de informatie die op het Infographics Panel te zien is, kunnen deze functie gebruiken. De beschikbaarheid is daarnaast mede afhankelijk van de abonnementsvorm. Wanneer een functie voor u niet beschikbaar is, neem dan contact op met de beheerder van de administratie of de Asperion HelpDesk.

 

Tags Quickview Infographics Infographics Panel
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.