Handleiding

Vergelijk bedrijfsresultaten met uw budget
en u weet hoe goed uw bedrijf het doet!

 

Document  : Budgettering
Betreft   : Handleiding budgettering

Korte omschrijving van de inhoud :

Deze handleiding beschrijft de wijze waarop u de Budgetteringsfunctie uit de module Asperion Financieel kunt inrichten en gebruiken. 

Gebruikers worden geacht reeds bekend te zijn met de werking en het gebruik van een Asperion administratie en het pakket Asperion inBalance (Modules Financieel en Facturatie). 

De budgetteringsfunctie is met name geschikt voor ondernemers die periodiek hun bedrijfsresultaten willen vergelijken met van te voren gestelde (gebudgetteerde) financiële doelen als omzet en kosten, zodat er tijdig bijgestuurd kan worden als dat nodig mocht blijken.

 

Download Handleiding

     

 

 

Tags Budget Budgettering Budgetteren Budget scenario's
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.