Handleiding

Uw internet browser goed instellen
Voor beginnende gebruikers.

 

Document  : Browsers correct instellen
Betreft   : Uw browser optimaliseren voor gebruik van Asperion.

Korte omschrijving van de inhoud :

Asperion software is on-line software en werkt via een internet browser. De software is geschikt gemaakt voor de meest gangbare browsers, dat zijn op dit moment Internet Explorer van Microsoft en Mozilla Firefox (o.a. voor de Macintosh). Asperion werkt ook met Safari en Chrome.

Om optimaal gebruik te maken van Asperion software, zijn er een aantal voorkeur instellingen in de browser. Deze instellingen worden in dit document beschreven voor Explorer en Firefox. U kunt dit document ook gebruiken om uw browser instellingen te controleren en aan te passen wanneer u hinder ondervindt tijdens het werken met Asperion software.

Een belangrijke handleiding voor elke beginnende Asperion gebruiker en ook als er van browser gewisseld wordt.

    

Download Handleiding

     

 

 

Tags Firefox Browser Explorer
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.