Handleiding

Voor beginnende gebruikers van de AdmInbox ZZP

 

Document  : Handleiding aan de slag met de AdmInbox ZZP.
Betreft   : Handleiding voor ZZP'ers die gebruik maken van Asperion of van plan zijn dit te gaan doen.

Korte omschrijving van de inhoud:

Deze handleiding vormt een algemene introductie om aan de slag te gaan met de Asperion AdmInbox ZZP. Het behandelt onderwerpen zoals: de algemene instellingen, het maken van verkoopfacturen, het digitaal verzenden van inkoopfacturen/kostenfacturen, inkoopfacturen en bonnen verwerken, bankmutaties, contante betalingen en ontvangsten, vaste activa en afschrijvingen, urenregistratie, aangifte omzetbelasting doen, automatische winstaangifte indienen en bevat daarnaast diverse tips. Een belangrijke handleiding voor elke beginnende AdmInbox ZZP gebruiker.

→ Download hier de handleiding voor de AdmInbox ZZP als PDF. ←

          

Download Handleiding

Tags
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.