Asperion Demo Video

Demo Video's laten in een paar minuten zien
hoe u met Asperion software kunt werken!

    • Home
    • -
    • Asperion Demo Videos

Asperion Demo Video's

 Still Ubldemo

Werken met UBL bestanden

De video toont in ruim 2 minuten  hoe UBL facturen ingelezen en
automatisch geboekt kunnen worden. Ook wordt getoond hoe
UBL facturen aangemaakt worden met de facturatie module.


Bekijk de video
     
 Adminbox Scannen

Facturen inscannen met de AdmInbox

De video toont in 1 minuut hoe facturen ingescand kunnen
worden in een Asperion administratie.

Bekijk de video
     
Adminbox -bewerken

Scans bewerken met de AdmInbox

De video toont in 1 minuut hoe scans van facturen
bewerkt kunnen worden voordat ze geboekt worden. 

Bekijk de video
     
Adminbox -Registreren

Factuur scans registreren met de AdmInbox

De video toont in ruim 2 minuten hoe een ieder factuur scans
snel en eenvoudig 
kan registreren tot boeking. 

Bekijk de video
     
Tags demo video
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.